Ga naar hoofd inhoud
Wat is de Green Deal bouwlogistiek?

Wat is de Green Deal bouwlogistiek?

De Green Deal bouwlogistiek is in 2013 ontstaan. Er waren toen meerdere partijen aangesloten bij Logistiek in de bouw. Ze wilden meer samenwerken op het gebied van logistiek, dat werd afgesproken. Zo onstond de Green Deal Duurzame Bouwlogistiek. Tijdens de eerste ontmoetingen waren bouwondernemers, handelaren, producenten, opdrachtgevers, transport- en logistieke bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen aanwezig. Alle relevante schakels in de bouwketen. De kennis die in de jaren was opgebouwd moest in de praktijk worden gebracht. Dat is een belangrijk doel van de Green Deal bouwlogistiek.

ondertekenen-greendeal.jpg

Het Platform Logistiek in de Bouw bestond op dat moment ruim 2 jaar en was opgezet om de gewenste cultuuromslag in de bouwketen te bewerkstelligen. Door middel van bijeenkomsten, studentenonderzoek en proefprojecten was al aangetoond dat bouwlogistieke oplossingen praktisch uitvoerbaar zijn. Logistiek in de bouw zit al tussen de oren. Het bewustzijn van samenwerken, transparantie en tijdige informatievoorziening was er dus. Slimmer organiseren levert economisch voordeel op en ontlast de stad en het wegennet. Minder hinder dus, en dan ook nog eens de nodige positieve effecten voor CO2 en fijnstof. Nu waren de bedrijven aan zet om de opgedane kennis daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Dat gebeurde al op beperkte schaal en moest vanaf dat moment breder worden doorgevoerd. Er waren in 2013 al diverse bouwlogistieke oplossingen, maar ketenbrede of projectoverstijgende samenwerking, waarin alle schakels in de keten aan 1 en dezelfde tafel zaten, ontbraken nog. De Green Deal wil hier voor een belangrijk deel aan bijdragen.

Green Deal: doelen, missie en organisatie

De Green Deal heeft voor ogen: het realiseren van een economisch en duurzaam bouwproces dat alleen kan worden bereikt door significante verbeteringen (>20%) te initiëren door procesinnovaties. Procesinnovaties gaan over het waarmaken van significante veranderingen in het bouwproces; Door aantoonbaar te maken dat een >20% Slimmer, >20% Efficiënter en >20% Duurzamer bouwproces in 2020 is bereikt.

Dit kan alleen bereikt worden door structurele en systematische aanpak van alle partijen in de keten. Dit zijn opdrachtgevers, aannemers, producenten, handelaren en transporteur. Dit effect wordt bereikt als partijen in de keten hun ambities met elkaar afstemmen, processen en werkwijzen integreren en gedragsverandering stimuleren en waarderen. Deze ambitie geldt voor het bouwproces in B&U en GWW (nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud)

De organisatie bestaat uit twee operationele teams; de stuurgroep en het programmabureau. Deze teams zorgen ervoor dat de koers wordt gezet en opgevolgd. Voor de uitwisseling van kennis en ervaring uit de praktijk worden en werkgroepen samengesteld. Dit wordt gedaan door het programmabureau.

Verdouw en bouwlogistiek

In 2018 hebben wij als groothandel ons ook aangesloten bij de Greendeal. Dit gebeurde tijdens de VerdouwBeurs. Deze werd georganiseerd door ons. Met de ondertekening hebben ons verbonden aan de afspraken van de Green Deal. Wij bieden logistieke diensten aan om onze klanten te helpen, zodat we samen duurzamer kunnen (samen)werken.

Video over Green Deal bouwlogistiek

Meer weten? Bekijk hieronder de video.